วันอังคาร, 12 12th

Last update01:30:00 AM

ภาพกิจกรรมคณะครุศาสตร์

314 albums are present for 104760486545269070701


Profile Photos

Coaching-Lampang 2

Coaching-Lampang

Coaching-Prae

ดำหัวคณาจารย์คณะครุศาสตร์

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 2

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1

อบรมลูกเสือสำรอง รุ่นที่ 1

อบรมวิทยฐานะผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ รุ่น7 วันที่2 ห้องทองกวาว

อบรมวิทยฐานะ ผอ.และรองผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่น7 วันที่2 ห้อง733

อบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่น7 วันที่2 ห้อง734

อบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่น7

ปฐมนิเทศอบรมครูก่อนเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมวิทยฐานะผอ.และรองผอ. เชี่ยวชาญ รุ่น7 วันที่1 ห้องทองกวาว

อบรมวิทยฐานะ ผอ.และรองผอ. ชำนาญการพิเศษ รุ่น7 วันที่1 ห้อง733

อบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่น7 วันที่1 ห้อง734

อบรมวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่น7 วันที่1 ห้อง744

งานสัมมนานักศึกษา ศึกษาสังเกตุ ปี3

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี5 1/55

การประชุมกรรมการผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครู

กาชาติจังหวัดลำปางเยี่ยมนักศึกษาทุน

ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง

ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันและการประกวดทักษะทางวิชาชีพครู

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมงานตานก๋วยสลาก ณ สวน 3 ส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษาไทยในยุคโลกไร้พรมแดน

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมทองกวาว คณะครุศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการชั้นเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพ

คณะครุศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สาขาภาษาไทย

นักศึกษา๕ณะครุศาสตร์เข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ สวน 3 ส. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่1/55 วันที่20 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมธัญญากร

การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต รุ่น 1 ต่อเนื่อง วันที่7 ก.ค. 55 ณ ห้องประชุมบัวตอง

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่2/2555 วันที่ 5 ก.ค.2555

ประชุมผู้บริหาiและตัวแทนครูพี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ป.บัณฑิต รหัส 54

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่5/2555 พุธที่ 27 มิถุนายน 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 23-24 มิ.ย. 55

การประชุมคณะกรรมการวิทยากรฝึกอบรมครู(ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 22/6/55

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิต วันที่ 2 มิถุนายน 2555

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เทอม1/2555

MOU งานประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม10 รุ่น5 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม11 รุ่น5 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม12 รุ่น5 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม13 รุ่น5 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม10 รุ่น5 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม11 รุ่น5 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม12 รุ่น5 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม13 รุ่น5 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม10 รุ่น5 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม11 รุ่น5 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม12 รุ่น5 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม13 รุ่น5 วันที่2

พิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่5

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม10 รุ่น5 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม11 รุ่น5 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม12 รุ่น5 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม13 รุ่น5 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม7 รุ่น4 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม8 รุ่นที่4 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม9 รุ่น4 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม4 รุ่น4 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม7 รุ่น4 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม8 รุ่นที่4 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม9 รุ่น4 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม4 รุ่น4 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม7 รุ่น4 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม8 รุ่นที่4 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม9 รุ่น4 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม4 รุ่น4 วันที่2

พิธีปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม7 รุ่น4 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม8 รุ่นที่4 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม9 รุ่น4 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม4 รุ่น4 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม5 รุ่นที่3 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม6 รุ่นที่3 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม3 รุ่น3 วันที่4

อบรมครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม6 รุ่น3 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม5 รุ่นที่3 วันที่3

อบรมครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม3 รุ่น3 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่ม6 รุ่นที่3 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม5 รุ่นที่3 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม3 รุ่น3 วันที่2

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม6 รุ่น3 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่ม5 รุ่น3 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ กลุ่ม3 รุ่น3 วันที่1

พิธีปฐมนิเทศ การอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่3

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมถ่ายรูปกันนักศึกษาซ้อมใหญ่รับปริญญา

คณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา

สาขาจิตวิทยารดน้ำดำหัวคณบดีคณะครุศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต2รดน้ำดำหัวคณบดีคณะครุศาสตร์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณครุศาสตร์ดำหัวคณบดีคณะครุศาสตร์

คณบดีคณะครุศาสตร์ดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อบรมวิทยฐานะผู้บริหารเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 วันที่ 4

อบรมวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ รุ่น2 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่น2 กลุ่ม1 วันที่4

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่น2 กลุ่ม2วันที่4

อบรมวิทยฐานะผู้บริหารเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 วันที่ 3

อบรมวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ รุ่น2 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่น2 กลุ่ม1 วันที่3

อบรมวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น2 กลุ่ม2 วันที่3

อบรมผู้บริหารวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 วันที่ 2

อบรมวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ รุ่น2 วันที่2

อบรมวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น2 กลุ่ม1 วันที่2

อบรมครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุุ่น2 กลุ่ม2 วันที่2

อบรมผู้บริหารวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 วันที่ 1

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่น2 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่น2 กลุ่ม1 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษรุ่น2 กลุ่ม2 วันที่1

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 5

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 4

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 3

ผู้บริหารวิทยฐานะชำการพิเศษ รุ่น1 วันที่3

ครูอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่ม1 วันที่3

ครูอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่ม2 รุ่น1 วันที่3

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 2

อบรมผู้บริหารวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 2

อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 2

อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 วันที่ 2

อบรมวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 1

การปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู รุ่นที่ 1

อบรมผู้บริหารวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 1

อบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 วันที่ 1

อบรมวิทยฐานชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 วันที่ 1

การประชุมวิทยากรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมวิทยากรพัฒนาครู(คณะครุศาส

ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้ง 2 /2555

คณบดีคณะครุศาสตร์เปิดงานการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกลองงานวิจัย

ประชุมกรรมการประจำคณะครุศาสตร์

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C.)

การประชุมกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2555

พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

คณบดีคณะครุศาสตร์เยี่ยมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาสาขาคุรุศาสตร์ ปี3

เสริมศักยภาพวิชาชีพครูเรื่องการจัดป้ายนิเทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู เรื่องการเขียนจดหมายราชการ

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาคุรุศาสตร์ ชั้นปีที่5

อบรมระบบและโครงสร้างการบริหารการศึกษาไทย

สัมมนานักศึกษาปฐมวัย ปี4

มหาวิทยาลัยไทยสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ดูงาน

อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพครู

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา

เลี้ยงปีใหม่คณะครุศาสตร์

รูปสอบวัดแววประชาสัมพันธ์

ประชุมอาจารย์สอบวัดแวว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ม.ราชภัฏมหาสารคาร ดูงาน

นศ.คอมถ่ายรูปกับคณบดี

หนองหัวหงอก

ประชุมกรรมประจำคณะครั้งที่2

ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์

นำเสนองานวิจัยราชภัฏภาคเหนือ

นำเสนอวิจัยศูนย์การศึกษาพิเศษ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

เกษียนอายุราชการ 2554

พื้นหลัง power point

อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ

การประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์

ตชด.ตรวจเยี่ยมนักศึกษทุน

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2554

อบรมณ์ครู 19 โรงเรียนเครือข่าย

อบรมครูปฐมวัย

กีฬาสี กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 3

วันภาษาไทย

การฝึกอบรมเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สาม

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ2554

ไหว้ครู 2554

ประชุมจับคู่การพัฒนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์

อนาคตลำปางสู่เมืองมหาวิทยาลัย

Qa เพชรบูรณ์

รับปริญญา 2554

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิท

สัมมนา ป.บัณฑิต 23 ม.ค.54

แถลงข่าวงานวันครู

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพ

เลี้ยงปีใหม่ 2554

หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งที่ 1

อบรมการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่

สอบโควต้าสมัครตรง

ประชุมเตรียมสอบโควต้า

ประชุมเตรียมงานวันครู 2554

ประเพณีตานก๋วนสลาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

U-Nanyang Technology

U-Malaya

ประเมินคุณภาพภายนอก

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 3/2553

ประชุมตัวแทนสาขาวิชา คณะครุศาสตร์

ประชุมกรรมการบริการคณะ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา

อบรมวิจัยทางการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ตชด.มาเยี่ยม นร.ทุน

อบรมเชิงปฏิบัติการครูเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

พิธีไห้วครู นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา

ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5-2553

พิธีไห้วครู นักศึกษาสาขาการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active learnning

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1-2553

ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพ

ประชุมคณะกรรมการ km

ประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิชา

โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน

อบรมครูเพื่อพัฒาเด็กที่มีความบกพร่อง

อบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวชนชายแดน

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

อบรมแกนนำ

อบรมการพัฒนคณะสู่องค์การแห่งการเร�

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

รดน้ำดำหัวคณบดีวันปีใหม่เมือง

สอบคักเลือกนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชี�

ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

อบรมเสริมทักษะวิชาชีพครู

ประชุมกรรมการบริหารคณะ

อบรมการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

อบรมการเขียนบทความวิจัยทางการศึกษ�

ประชุมวางแผนงานประกันคุณภาพ

ศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหา�

ศึกษาดูงาน คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารค�

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยโรงเรี�

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้รับรางว�

ประชุมคณาจารย์

ประชุมปรับแผนรอพินิจ

ประชุมกิจกรรมงานวิจัยกลุ่มวัดพระแ�

งานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ปี 5 สาขาปปฐมวัย

นักศึกษา ป.บัณฑิต ศึกษาดูงาน

ภาพกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ปี 2553

Cyo-uji5 ,vw9N gvkzhkryo8vwx.shgTv

อบรมการเขียนบทความงานวิจัย

ฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ

ฝึกอบรม ศิลปะ ดนตรี ลีลาการเคลื่อนไ�

ฝึกอบรมเส้นทางสู่ความสำเร็จของการ�

ประชุมสัมนาทิศทางการพัฒนาสาขาการศ�

อบรมการทำหลักสูตรแกนกลาง

ปัจฉิมนเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ�

โครงการอบรมจิตตปัญญานักศึกษาชั้นป�

สกอ. ประเมินศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักป�

กิจกรรมการเรียน จิตตปัญญา

อบรมศักยภาพทักษะทางวิชาชีพครู

อบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการชำนาญก�

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการของโร�

ประชุมพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาพ�

สัมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์�

ฝึกอบรม วิจัยเชิงคุณภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการเด็กที่มีความบก�

อบรมวิจัยในชั้นเรียนครูโรงเรียนตช�

อบรมภาษาอังกฤษครูโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ

ประเมินคุณภาพภายในคณะจากสกอ

พิธีไหว้ครูสาขาบริหารการศึกษา

ประชุมครูพี่เลี่ยงนักศึกษาฝึกประส�

อบรม captivate ภาษาไทย

โครงการถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมการเรียนการสอน จิตตปัญญา

อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระภาษาไท�

โครงการฝึกอบรมการจัดทำผลงานทางวิช�

พิธีไหว้ครู

โครงการฝึกอบรมการจัดทำผลงานทางวิชาการ(ปรับปรุงผลงาน)

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักป�

ฝึกอบรมผู้บริหารครูและหัวหน้าฝ่าย�

ปฐมนิเทศนักศึกษาสายการศึกษาชั้นปี

สอบวัดแววความเป็นครู นศ.ชั้นปี 1

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกอบรมผู้บร�

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะคร�

ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครั้งที

ประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 5

ประชุมคณะกรรมการจิตตปัญญาครั้งที่

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของคณะคร�

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย

ประชุมคณะกรรมการจิตตปัญญา

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภา�

พนักงานสายสนับสนุนศึกษาดูงาน

โครงการอบรมจิตตปัญญา

อบรมภาษามือ

อบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ

ประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 4

อบรมลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ

อบรม ตชด วันที่ 5 พ.ค.2552

อบรม ตชด วันที่ 4 พ.ค.2552

ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ว�

อบรม ตชด วันที่ 2 พ.ค.2552

งานคืนสู่เหย้าชาวปฐมวัย

ประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 3

ประชุมตัวแทนเขตสพฐ ลำพูน ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกวิชาชีพคร�

ประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 2

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนฝึกประสบกา�

อบรมการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมว�

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่

อบรมการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมว�

นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ป.บัณฑิ�

กิจกรรมกีฬาสีนักศึกษาสายการศึกษา ค

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนัก�

อบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ที่มีความ�

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ

โครงการฝึกการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ

คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลพื้นฐาน ภาพกิจกรรม